Join our zoo community
Matthew Guimac

Giant guitarfish (Rhynchobatus djiddensis)

Giant guitarfish (Rhynchobatus djiddensis)